Thống đốc Jay Inslee đã ban hành một chỉ thị mới vào ngày 27 tháng 5 cho phép các tổ chức tôn giáo và tín ngưỡng tổ chức các hoạt động theo yêu cầu nghiêm ngặt. Các Giám Mục của Hội đồng Công giáo Bang Washington đã cung cấp cho các giáo xứ hướng dẫn để mở cửa trở lại một cách an toàn và chính xác theo chỉ đạo của thống đốc.

Giáo Xứ Đức Bà Núi Đồng Trinh chúng ta bắt đầu cử hành thánh lễ công khai vào cuối tuần. Thánh Lễ sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, tuân theo các quy tắc này sẽ cho phép chúng ta ở tham dự Thánh Lễ một cách an toàn và lành mạnh. Tất cả chúng ta sẽ cần phải tuân theo những hướng dẫn này một cách cẩn thận.

Đội An toàn Thánh Lễ của giáo xứ là những thành viên tận tâm đã cùng nhau tìm hiểu và thiết lập các thủ tục theo hướng dẫn của Tổng Giáo Phận và quy định của Tiểu bang Washington. Các quy định an toàn được họ thực thi nhất quán. Họ không chỉ cống hiến tài năng và sức lao động của mình; họ cũng tặng những vật dụng bảo hộ an toàn cùng với các nhà tài trợ khác. Trong thời điểm bất thường này, chúng tôi đã nhận được món quà bất thường - đó là Đội An Toàn Giáo xứ của chúng tôi và những nỗ lực cộng tác của họ.

Tiếng Việt