Jump to: 中文 Tiếng Việt


Health Screening

You and all members of your family have NOT had any of the follow in the last 14 days:

 1. Traveled internationally
 2. Been exposed to a person with suspected or confirmed COVID-19 without the correct PPE
 3. Had a temperature at least 100.0°F
 4. Had new or increased shortness of breath or difficulty breathing
 5. Had a new cough
 6. Had at least two of the following symptoms together:
  • Chills
  • Muscle pain
  • Headache
  • Sore throat
  • New loss of taste or smell

健康檢查

你和你的家人在過去的 14 天內都沒有

 1. 出國旅遊
 2. 接觸過疑似感染或確診新冠肺炎(COVID-19)的病人,又有沒有穿戴防疫衣物
 3. 發高燒(100.0°F 或以上)
 4. 最近開始呼吸急促,比平常急促,或呼吸困難
 5. 最近開始咳嗽
 6. 有下列兩項或以上徵狀
  • 發冷
  • 肌肉痛
  • 頭痛
  • 喉嚨痛
  • 最近喪失嗅覺或味覺

Kiểm tra sức khoẻ

Bạn xác nhận rằng bạn và tất cả các thành viên trong gia đình bạn KHÔNG có bất kỳ những điều này trong 14 ngày qua:

 1. Đi du lịch quốc tế
 2. Được tiếp xúc với người bị nghi ngờ hoặc xác nhận COVID-19 mà không có trang bị bảo vệ cá nhân đúng đắn
 3. Có nhiệt độ ít nhất 100,0 ° F
 4. Bị hụt hơi hoặc khó thở
 5. Bị ho
 6. Có ít nhất hai trong số các triệu chứng sau đây:
  • Ớn lạnh
  • Đau cơ
  • Đau đầu
  • Đau họng
  • Mất vị giác hoặc khứu giác